Bestyrelsen / Vedtægter

Vedtægter for

Vedtægter for Beboerrepræsentationen Ny Katrinedal

§ 1. Navn
Beboerrepræsentationen Ny Katrinedal

§ 2. Formål
Beboerrepræsentationens formål er at varetage beboernes interesser i boligforhold. Erhvervslejemål er ikke repræsenteret.

§ 3. Medlemskab
Beboerrepræsentationen følger Lejelovens retningslinier (beskrevet i kapitel XI)

§ 4. Kontingent
Kontingentet er kr. 240 årligt og betale over huslejen med kr. 20 pr. måned. Beløbet afregnes kvartalvis fra ejendomsselskabet og overføres til beboerrepræsentationskonto

§ 5. Regnskab og økonomi
Regnskabet følger kalenderåret. For disponering af beboerrepræsentationens midler kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer

§ 6. Beboermøde
Ordinært beboermøde afholdes hvert år i 3. kvartal. Indkaldelsen skal finde sted senest 4 uger før mødet ved opslag i opgangene.
Dagsorden sættes op i opgangene, sendes ud pr. mail (til de tilmeldte) og på facebook senest 14 dage før mødet og skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af beboerrepræsentationens bestyrelse
6. Valg af festudvalg samt hvilket beløb, der afsættes til næste års sociale arrangementer.
7. Eventuelt

Ekstraordinært beboermøde kan afholdes når beboerrepræsentationens bestyrelse skønner dette nødvendigt, eller når mindst ¼ af beboerne i Ny Katrinedal kræver det med skriftlig angivelse af dagsorden til formanden. Underskriverne har mødepligt. Beboermødet har højeste myndighed.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Hvert lejemål har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert lejemål kun kan møde med en fuldmagt.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte, ligesom ændringer af husorden følger afstemningsreglerne i bekendtgørelsen om beboerrepræsentation § 3 stk. 3 0g 5.

§ 7. Ledelse
Til at lede beboerrepræsentationen skal der vælges en bestyrelse – som skal bestå af mindst 3 medlemmer og max 10, der konstituerer sig formand, næstformand og kasserer.

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, ved stemmelighed er det formandens stemme der er den udslagsgivende.

Beboerrepræsentationens bestyrelse vælges for 2 år af gangen. Minimum et medlem er på valg i lige årstal, minimum 2 medlemmer er på valg i ulige årstal.

Indtræder et menigt medlem i stedet for formanden, næstformanden eller kassereren sker det for den valgperiode som det fragående bestyrelsesmedlem er valgt for.

Beboerrepræsentationens bestyrelsesmøder skal afholdes efter behov, dog mindst en gang hvert kvartal. Til disse møder skal samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Fast punkt på dagsordenen er:
Formanden refererer fra evt. møder med ejendomsselskabet og/eller fremvise evt. korrespondance med samme.

Beboerrepræsentationen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i foreningen med yderligere et medlem af beboerrepræsentationens bestyrelse.

§ 8. Forhandlinger
Ved forhandlinger med ejendomsselskabet skal beboerrepræsentationens bestyrelse være repræsenteret med mindst 2 medlemmer. Formanden skal altid deltage. Er formanden forhindret, deltager næstformanden og så fremdeles.

§ 9. Ophævelse af beboerrepræsentationen
Ophævelse af beboerrepræsentationen kan kun ske, hvis der på to, på hinanden følgende beboermøder, er et flertal på mindst 2/3 af beboelseslejemålene. Såfremt der ikke kan opnås det fornødne fremmøde til kvalificeret flertal, kan der indkaldes til ekstraordinært beboermøde, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ved evt. ophævelse af beboerrepræsentationen skal midlerne anvendes til alment velgørende formål.


:/Vedtægter
Ny Katrinedal
Revideret den 26/8-21.
Beboerrepræsentationen NYKATRINEDAL | Jernbane Allé, Høgholtvej, Tirsbækvej og Børglumvej, 2720 Vanløse  | katrinedalny@gmail.com